360HD 100HD 教學

Untitled-3KAYSTECH WIFI SETTING 如何經電腦設定無線上網
適用型號:#天之眼 #360HD #BB-1MFW #BB-1MDOMESD #KT-2MDOME #KT-360FISHEYE

 

KAYSTECH SD CARD RECORD HOW TO SWITCH ON 如何開啟SD 卡錄影 
適用型號:#天之眼 #360HD #BB-1MFW #BB-1MDOMESD

 

KAYSTECH  HOW TO PLAY BACK & BACK UP SD CARD RECORD 如何回放及備份SD 卡錄影 
適用型號:#天之眼 #360HD #BB-1MFW #BB-1MDOMESD